วิษณุ คาดประกาศแผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้านเม.ย.

“วิษณุ” คาดประกาศแผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้านเมษายนนี้ ส่วนแผนยุทธศาสตร์ชาติชาติประกาศสิงหาคม ระบุกระบวนการยุติธรรมคือสิ่งสำคัญที่อยู่ในทุกด้านของแผนปฏิรูปฯ และยุทธศาสตร์ชาติ

เมื่อเวลา 13.30 น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “การพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย” ในงานวิชาการวันสถาปนาองค์กรอัยการ 125 ปี ณ ห้องประชุม 120 ปี สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

นายวิษณุ กล่าวว่า รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้พูดถึงกระบวนการยุติธรรมในมาตรา 68 และ 258 โดยมาตรา 68 หมวดแนวนโยบายแห่งรัฐ บัญญัติว่ารัฐพึงจัดให้การบริหารงานเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ประชาชนเข้าถึงง่ายสะดวก มาตรา 258 หมวดปฏิรูปประเทศ มีการกำหนดเวลาและวิธีการให้ดำเนินการ ที่จะต้องมีการเขียนแผนโดยคณะกรรมการปฏิรูปฯ ซึ่งรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการปฏิรูป 11 คณะ ไม่รวมคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจและการศึกษา

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เบื้องต้นได้ยกร่างแผนปฏิรูปเสร็จแล้วทั้ง 11 คณะ ผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแล้ว คาดว่าสัปดาห์นี้จะสามารถเสนอสภา เพื่อให้ความเห็นชอบและประกาศใช้ได้ คาดว่าในเดือนเมษายนนี้จะประกาศแผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ซึ่งในแผนปฏิรูปจะกำหนดให้หน่วยงานนั้น ๆ ดำเนินการ หากไม่ทำคณะกรรมการ 11 คณะ จะคอยเตือน และทำรายงานให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทราบ

นายวิษณุ กล่าวว่า นอกจากนี้ยังมีแผนยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน ครอบคลุม 20 ปี มีคณะกรรมการแต่ละชุดดูแลเช่นกัน ในเรื่องของกระบวนการยุติธรรม ก็อยู่ในหกด้านของแผนยุทธศาสตร์ชาติเพราะไปเกี่ยวข้องในทุกเรื่อง หากหน่วยงานใดไม่ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติจะมีความผิด คาดว่าในเดือนสิงหาคมถึงกันยายนจะประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ชาติได้เป็นครั้งแรกของประเทศ

“เป้าหมายการพัฒนากระบวนการที่ทำต่อจากนี้ จะต้องเร็ว มีเวลากำหนด ต้องนำเทคโนโลยีมาใช้ให้มากขึ้น เพื่อทำให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ง่าย สะดวก เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ เสียค่าใช้จ่ายต่ำแต่มีประสิทธิภาพมาก” นายวิษณุ กล่าว.-สำนักข่าวไทย