อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้

แม้เป็นอุทยานแห่งชาติที่ไม่ค่อยคุ้นหน้าค่าตากันเท่าไหร่นัก แต่อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ก็มีความสำคัญ ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าที่อื่นๆ เลย ที่นี่ครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน มีพื้นที่ทั้งหมด 354.7 ตารางกิโลเมตร

Continue Reading

เกาะกุฎี หรือเกาะกุด

เกาะกุฎี อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะเสม็ด ห่างจากฝั่งประมาณ ๖ กิโลเมตร ใกล้กับเกาะกุฎี มีเกาะขนาดเล็กอีก ๒ เกาะ คือ เกาะท้ายค้างคาวและเกาะถ้ำฤาษี มีหาดทรายสวยงามเหมาะแก่การเล่นน้ำ ตั้งแคมปิง

Continue Reading

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (วิทยาลัยในวัง)

จากแนวพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงต้องการสืบสานงานศิลปะไทยโบราณ “ช่างสิบหมู่” ซึ่งสร้างสรรค์มาจากภูมิปัญญาและความชำนาญที่สั่งสมมาจากบรรพบุรุษไทย จึงก่อเกิดเป็น ‘ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก’ หรือ ‘วิทยาลัยในวัง’ ทั้งนี้ ช่างสิบหมู่ หมายถึง กลุ่มช่างผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะไทยโบราณด้วยมือ เช่น ช่างเขียน ช่างแกะ ช่างสลัก ช่างปั้น ช่างปูน ช่างรัก ช่างหุ่น ช่างบุ ช่างกลึง และช่างหล่อ โดย วิทยาลัยในวังมีหน้าที่ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา เผยแพร่ เพื่ออนุรักษ์ศิลปะไทยโบราณ และศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ หากสิ่งที่น่าสนใจก็คือ ที่นี่ได้มีการเปิดอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ โดยเปิดสอนเป็นหลักสูตรระยะสั้น อาทิ วิชาอาหารไทย วิชาขนมไทย วิชาขนมอบ วิชาศิลปะประดิษฐ์ อย่างดอกไม้ดินไทย และตุ๊กตาดินไทย งานร้อยมาลัย งานใบตอง วิชาเครื่องแขวนไทย วิชาพับผ้าเช็ดหน้า วิชาหัตถกรรมผ้าด้นมือ การเขียนลายไทยเบื้องต้น เป็นต้น โดยผู้สนใจเข้าเรียนไม่ต้องเสียค่าสมัคร หรือค่าฝึกอบรม เพียงแต่ต้องเสียค่าวัสดุอุปกรณ์เอง ภายในศูนย์การศึกษาฯ ยังมีการจัดนิทรรศการช่างศิลปะไทยโบราณช่างสิบหมู่ ในรูปนิทรรศการถาวรและนิทรรศการเคลื่อนที่…

Continue Reading

วัดพระบรมธาตุวรวิหาร

ม่เพียงแต่เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองมาเนิ่นนานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ภายในวัดยังเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้างน่าสนใจที่ให้ความรู้สึกราวกับนั่งไทม์แมชชีนย้อนเวลาไปสู่ในยุคกาลก่อน เช่น เจดีย์พระบรมธาตุตามรูปแบบสถาปัตยกรรมอู่ทองภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า

Continue Reading